Novara

26/02/2021


Total Cases

19035

+0%

Yesterday:  18955

New Positive

+80

-29%

Yesterday:  +113