Novara

23/09/2021


Total Cases

+29,429

+0%

Yesterday:  +29,413

New Positive

+16

+167%

Yesterday:  +6