Novara

17/06/2021


Total Cases

+27,953

+0%

Yesterday:  +27,951

New Positive

+2

-82%

Yesterday:  +11